wózki inwalidzkie aktywne wózki aktywne wózek inwalidzki aktywny wózek aktywny gtm

Poradnik

Strona główna - Aktualności

Aktywny samorząd w 2016 roku – wózki inwalidzkie elektryczne

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Treść programy "Aktywny Samorząd"

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez samorządy powiatowe, które muszą m.in. dostosować formularze wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku.

Realizatorzy Programu – samorządy powiatowe Do dnia 26 lutego 2016 roku przyjmowane będą wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRONna realizację programu w bieżącym roku. Do dnia 18 marca 2016 roku Fundusz musi zawrzeć aneksy do umów na realizację programu.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne. Na co można uzyskać pomoc finansową: Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Terminy
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.

Podwyżka dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier


Z rozpoczęciem roku 2015 wchodzą w zycie wyższe dofinansowanie ze środków PFRON-u na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz na likwidację barier architektonicznych.

FIRMA
wózki inwalidzkie aktywne Grupamazamed
Warszawa ul.
tel. 720 777 868
e-mail: biuro@Grupamazamed.pl


.


Copyright 2015 by Grupamazamed     |   strona główna o firmie katalog produktów dofinansowanie serwis wózków kontakt
Grupamazamed Aktualności sprzęt rehabilitacyjny info.